Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Kamufláž lesíka


[ Naspäť na zoznam článkov ]


Niekoľko hektárový Nemocničný lesík je v zatiaľ platnom Územnom pláne mesta Myjava zapísaný ako prvok územného systému ekologickej stability na miestnej (lokálnej) úrovni (ďalej len úses).
Podľa zákona o ochrane prírody je vytváranie a udržiavanie úses verejným záujmom.


V navrhovaných Zmenách a Doplnkoch Územného plánu mesta Myjava (ďalej ZaD) to očividne neplatí, keď je Lesík – úses navrhnutý na plochu výstavby rodinných domov.
Zostali sme v nemom úžase, keď sme sa dočítali v ďalšom dokumente k ZaD (Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č.1/2018), že „Navrhované zámery, ktoré sú predmetom ZaD č. 1/2018 sa nachádzajú v rámci zastavaného územia a taktiež nezasahujú žiadne plochy parkov alebo inej verejnej zelene sídla."
Papier zniesol. Niekoľko hektárový Nemocničný lesík nie je podľa toho dokumentu ani park ani verejná zeleň. V ďalšom sa naňho neprihliada ako na úses. A takto zatajený lesík bol predložený procesu posudzovania a pripomienkovania územného plánu mesta.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene