Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Navrhované zámery nezasahujú plochy parkov alebo verejnej zelene?


[ Naspäť na zoznam článkov ]


V Oznámení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava, je v bode 3.3. na str. 11 uvedené: "Navrhované zámery, ktoré sú predmetom ZaD č. 1/2018 sa nachádzajú v rámci zastavaného územia a taktiež nezasahujú žiadne plochy parkov alebo inej verejnej zelene sídla ."

 

 

 

 

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene