Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Ing. Zuzana Hudeková, PhD - Plochy zelene v mestách je potrebné zvyšovať


[ Naspäť na zoznam článkov ]


S veľkým znepokojením sledujem snahu meniť územný plán v meste Myjava v prospech rozparcelovania a individuálnej bytovej zástavby, ktorá by mohla po zmene územného plánu vyrásť na ploche súčasného lesoparku v Myjave.

Význam zelene a jej funkcie sú nesmierne už v súčasnosti a tento význam bude ešte len rásť. Už teraz naplno začínajú byť citeľné prejavy zmeny klímy, kde zeleň zohráva kľúčové miesto pri zabezpečení kvality životného prostredia, osobitne pri regulovaní teplôt počas letných horúčav, Zeleň nám reguluje mikroklímy a zamedzuje prehrievaniu, ale aj napomáha zmierniť odtokovú vlnu z extrémnych, či naozaj výdatných zrážok. Ochladzovací efekt vegetácie bol potvrdený viacerými štúdiami. Na základe mnohých zdrojov vo všeobecnosti možno povedať, že rozdiel teplôt, napr. medzi parkami a zastavaným územím, bol v priemere od 0,94°C do 2,26 °C . Samotný ochladzovací efekt vegetácie na svoje okolie sa prejaví len pri parkoch s dostatočne veľkou rozlohou, čo je aj prípad lesoparku v Myjave. Zjednodušene možno povedať, že veľké plochy zelene ochladzujú aj svoje okolie a tento vplyv je badateľný od okraja parku, do vzdialenosti zodpovedajúcej približne jeho rozmerom. Plochy zelene v mestách je potrebné teda nielen dôsledne chrániť, ale ešte aj zvyšovať ich podiel v celkovej urbanistickej štruktúre mesta. Zastavanie 3,5 hektára lesoparku uprostred zastavaného územia Myjavy prinesie svoj negatívny dopad už v súčasnosti, ale o to viac to pocítia budúce generácie. Keďže každý zodpovedný rodič ale aj politik cíti zodpovednosť za zachovanie kvality prostredia a zmiernenia aj tak hroziacich dopadov zmeny klímy, nemôže nás navrhnutá zástavba a s tým súvisiaca zmena plánu nechať ľahostajným.

Ing. Zuzana Hudeková, PhD

Vyštudovala krajinnú architektúru na súčasnej Mendelovej univerzite v Brne a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a a ochrany zelene v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia, udržateľného rozvoja, urbánnej biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí. Pôsobí aj ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie,je členka viacerých medzinárodných pracovných skupín ako aj ďalších profesných organizácií. Pravidelne publikuje v rôznych odborných médiách. Je autorkou STN 83 7010 Ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie.


Odporúčame aj: Keď neprší, ale leje – dôsledky zmeny klímy stratégiami nezvládneme


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene