Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Blanka Říhová: Vyjadrenie zástupcov Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave k jej prerokovaniu


[ Naspäť na zoznam článkov ]


Vyjadrenie zástupcov Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave k prerokovaniu tejto petície na zasadnutí MsZ v Myjave dňa 6. 2. 2020

Našu petíciu podporil dostatočný zákonom daný počet oprávnených voličov do samosprávy v Myjave. Preto máme legitímny nárok na to, aby sa samospráva našou petíciou zaoberala a aby aj bola prerokovaná s poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva.


Primátor nám na zasadnutí poskytol naozaj veľkorysý časový priestor na vyjadrenie dôvodov prečo by poslanci nemali predkladané VZN schváliť a nestavať rodinné domy v nemocničnom lesíku. Napr. bol predložený fakt, že schválený zámer výstavby IBV v nemocničnom parku 19. 9. 2019 bol v rozpore s vtedy platným územným plánom. Poslanci nemali na nás žiadne otázky, nič z predloženého si nepotrebovali ujasniť, vysvetliť, nedali žiaden protiargument, nevedeli dokonca ani o dendrologickom prieskume a jeho výsledku koľko stromov a v akej hodnote je vlastne nemocničnom lesíku. Nijako nezareagovali na otvorený list a doteraz naň aspoň zo slušnosti neodpovedali.
 

Z primátorovho monológu sme zostali nemilo zaskočení. Obvinil nás z klamania, zo závadzania, neprávd, nepáčil sa mu spôsob akým sme zbierali podpisy pod petíciu, vraj sme účelovo podsúvali informácie, ktoré vyhovovali len nám a tomu účelu, pre ktorý sme podpisy zbierali.
V ďalších častiach uverejníme primátorove zavádzania a klamstvá:

Primátor (24:32 na priloženom videu) klamal, keď uviedol, že sa dozvedel z našich predložených materiálov, že 3.121 Myjavčanov nesúhlasí s výstavbou v nemocničnom parku. Podľa primátora sme my takto zverejnili túto informáciu. Toto nie je pravda! Nikde vo zverejnených a primátorovi predložených materiáloch: sprievodný list k odovzdaniu petície ani otvorený list poslancom, ale ani na FB stránke Zachráňme nemocničný lesík, sme neuviedli, že našu petíciu podpísalo 3.121 občanov Myjavy. Presný počet občanov Myjavy, ktorí podpísali našu petíciu sme spočítali z dôvodu zákonného nároku podľa petičného práva, aby sa mesto našou petíciou zaoberalo a aby musela byť prerokovaná na mestskom zastupiteľstve. Petičný zákon na to stanovuje počet 1 000 občanov oprávnených voliť do samosprávy mesta. Túto podmienku sme mali splnenú, našu petíciu podpísalo 1 676 občanov Myjavy. Keď sme z galérky hlasno protestovali, že sme uvádzali občanov a nie Myjavcov, primátor čítal z otvoreného listu myjavským poslancom (25:04 video) „Nesúhlas s týmto krokom, ktorý povedie k likvidácii parčíku M yjavčania vyjadrili s 3 121 podpismi.“ Takýto text sa v otvorenom liste poslancom, z ktorého „citoval“ primátor nenachádza a nenachádza sa ani v iných dokumentoch, ktoré sme doručili samospráve mesta.

Ďalej primátor prekrútil obsah textu z otvoreného listu poslancom (26:23) a zlátal 2 veci dohromady, ktoré v ňom uvádzame: proces prípravy a schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu neprebehol v súlade so zákonom a nastali pochybenia a odvolávame sa pritom na strategický dokument Krajinno – ekologický plán mesta Myjava. Toto je teda hrubé a účelové zavádzanie. Jedna vec je proces prípravy a schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu – tam máme indície, že tento proces neprebehol v súlade so zákonnými podmienkami – a tak je to uvedené aj v samotnom texte. Druhá vec je Krajinno – ekologický plán mesta Myjava a ten nespomíname v súvislosti súladu procesu príprav a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ale spomíname ho v ďalšom odstavci, v ktorom uvádzame, že dôležitosť prvkov úses (územný systém ekologickej stability), nutnosť ich ochrany, udržania, rozvoja zdôrazňujú zákony (O ochrane prírody a Stavebný) a že aj v samotných strategických dokumentoch mesta sa uvádza, že mesto sa zaväzuje rešpektovať, udržiavať a rozširovať územné systémy ekologickej stability.
Primátor chcel vyvrátiť fakt, ktorý sme sa my skutočne dočítali zo starých textov, že vo fáze projektovania nemocnice bola jej poloha určená medzi dvomi lesíkmi. My sme tak chceli poukázať na skutočnosť, že nemocnica bola účelovo projektovaná v zóne zeleni, ktorá ju ochraňovala. A na dobovej fotke sme videli nemocnicu z dvoch strán obklopenú širokými pásmi bujnej zelene. S nemocničným parkom sa rátalo už pri samom projektovaní nemocnice.

 

Primátor nás opätovne obvinil z klamstva, že sme v publikovaných materiáloch uviedli, že mesto chce zničiť strategický zdroj vody pre nemocnicu. Citácia nášho textu zo sprievodného listu k odovzdaniu petície: „Výstavba bola síce schválená, ale nikto nevidel žiadny komplexný prieskum svahovitej lokality, nad ktorou sa nachádza i strategický zdroj pitnej vody, ako záložný zdroj pre nemocnicu. Jeho zabezpečenie je už teraz v dezolátnom stave. Výstavbou sa dokonca môže narušiť tak, že sa voda z tohto miesta „stiahne“ a stratí“
Tento náš text je trochu nepresný v tom, že sa jedná o vodojem. Ale pravda je taká, že je to vodárenský objekt, je to záložný zdroj vody pre nemocnicu. Je v dezolátnom stave. A nachádza sa nad nemocnicou nad pozemkom, na ktorom má byť IBV. Takže vý