Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave

   

Strana:  1 2  3  4  5  6 

Blanka Říhová: Vyjadrenie zástupcov Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave k jej prerokovaniu

Vyjadrenie zástupcov Petície proti výstavbe IBV pri nemocnici v Myjave k prerokovaniu tejto petície na zasadnutí MsZ v Myjave dňa 6. 2. 2020

Našu petíciu podporil dostatočný zákonom daný počet oprávnených voličov do samosprávy v Myjave. Preto máme legitímny nárok na to, aby sa samospráva našou petíciou zaoberala a aby aj bola prerokovaná s poslancami na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Primátor nám na zasadnutí poskytol naozaj veľkorysý časový priestor na vyjadrenie dôvodov prečo by poslanci nemali predkladané VZN schváliť a nestavať rodinné domy v nemocničnom lesíku. Napr. bol predložený fakt, že schválený zámer výstavby IBV v nemocničnom parku 19. 9. 2019 bol v rozpore s vtedy platným územným plánom. Poslanci nemali na nás žiadne otázky, nič z predloženého si nepotrebovali ujasniť, vysvetliť, nedali žiaden protiargument, nevedeli dokonca ani o dendrologickom prieskume a jeho výsledku koľko stromov a v akej hodnote je vlastne nemocničnom lesíku. Nijako nezareagovali na otvorený list a doteraz naň aspoň zo slušnosti neodpovedali.

Čítajte ďalej


[ 09.02.2020 ]

Poslanci zmenu územného plánu schválili. Snaha o záchranu lesíka nekončí.

( Ševčíková Dana )

Petičný výbor sa viacerými spôsobmi snažil presvedčiť vedenie aj zastupiteľstvo mesta o veľkej ekologickej strate, ku ktorej príde likvidáciou lesoparku. Primátora a jeho aparát však naše názory, ani názory odborníkov nepresvedčili. Nepresvedčilo ich ani 3.121 podpisov občanov, ktoré sme zozbierali pod petíciu proti výstavbe v nemocničnom parku, ani náš otvorený list.

V ňom sme požiadali primátora i poslancov o možnosť prerokovať našu petíciu na Mestskom zastupiteľstve, kde sa hlasovalo za zmenu územného plánu, aby bolo možné pozemky v lesíku premeniť na stavebné.

Vo svojich príhovoroch sme sa snažili upriamiť pozornosť na hodnotu a dôležitosť dotknutého biotopu, zaradeného medzi prvky územného systému ekologickej stability. Snažili sme sa upozorniť na negatíva voči životnému prostrediu, ktoré výrub a výstavba prinesie. Snažili sme sa poukázať na nezrovnalosti, ktoré sme postrehli v procese prípravy Zmien a doplnkov. Uvažovali sme nad tým, či likvidácia nemocničného parku nie je signálom pre existenčné zmeny samotnej nemocnice.

Čítajte ďalej


[ 03.02.2020 ]

Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Myjave

( Ševčíková Dana )

Dnes 3.2.2020 bol poslancom Mestského zastupiteľstva odoslaný otvorený list.

Žiadame v ňom, aby poslanci pred štvrtkovým zasadnutím MsZ zvážili, či svojim hlasovaním schvália VZN o zmene územného plánu, čím by dali zelenú výstavbe IBV v nemocničnom lesíku. Týmto projektom bude zničený kus živej a nenahraditeľnej prírody v meste. Nevraviac o tom, že schvaľovací proces pre zmenu Územného plánu obchádza dôležité fakty. Napríklad ignoruje existenciu prvku Územného systému ekologickej stability, ktorým myjavský lesopark je.

Zároveň sme vedenie mesta požiadali, aby do programu rokovania Mestského zastupiteľstva bol zaradený aj bod - Prerokovanie petície proti výstavbe IBV. 

 

Otvorený list si môžete prečítať tu:  

 


[ 31.01.2020 ]

Mgr. Radovan Jambor, PhD. - Ornitologické stanovisko k nemocničnému lesíku v Myjave

Odporúčania k plánovanému výrubu drevín v nemocničnom lesoparku

Vzhľadom na doterajšie vedecké poznatky o výskyte vtáctva v biotope lesoparkov, parkov a sadov, navrhujeme:

A) posúdiť environmentálne dopady stavebného zámeru a plánovaného výrubu v rozsahu  1500 drevín na ploche 35 tis. m2, a

B) uskutočniť komplexný ornitologický prieskum vegetácie, nakoľko jej odstránením dôjde k nenávratnej strate hniezdísk zákonom chránených živočíchov (vtákov aj netopierov).

Uvedené plochy zelene predstavujú v narušenej krajinnej matrici hodnotné ostrovy či oázy s vysokou koncentráciou fauny a to v zmysle tzv. teórie ostrovnej biogeografie. V týchto „ostrovoch“ dosahujú hniezdne spoločenstvá vtákov, v dôsledku „ostrovného efektu“, v&yacu