Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave

   

Strana:  1  2  3  4 5  6 

Správy RTVS - 9.12.2019

   O našej petícii proti IVB v nemocničnom lesíku dnes v Správach RTVS od 36:27

 


Rádio Regina zo dňa 5. 12. 2019

 

Rozhlasová reportáž o lesíku na Rádiu Regina zo dňa 5. 12. 2019

 

 


Mestské zastupiteľstvo 3.12.2019

Na mestskom zastupiteľstve dňa 3.12.2019 sme primátorovi a poslancom mesta Myjavy oznámili vznik petičného výboru Proti budovaniu IBV a likvidácii lesíka.

Záznam zo zastupiteľstva a časť, ktorá sa týka horeuvedeného nájdete tu - čas od 10:17:

Mestské zastupiteľstvo Myjava - 3.12.2019

Na zasadnutí MsZ sme informovali o petícii proti výstavbe IBV v nemocničnom parku aj poslancov. Začiatok videa od 10:18. Otom, že je nemocničný park podľa platného územného plánu úses sme informovali od 26:10. Odpoveď primátora bola, že aj podľa starého platného územného plánu sa v parku môže stavať. Navyše sme zastupiteľstvu pripomenuli opatrenie odporučené Okresným úradom Myjava odbor životného prostredia, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovávani Zmien a doplnkov územného plánu mesta – povinnosť zmapovania výskytu biotopov v lokalite Nemocničného parku. Čas na videu 31:10 Toto zostalo bez reakcie.

Ak by ste chceli podporiť našu petíciu, môžete tak urobiť elektonicky tu: PETÍCIA

alebo si môžete stiahnuť petičný hárok, ktorý nájdete tu:

Na spôsobe odovzdania vyplnených petičných hárkov sa dohodneme prostrednístvom mailovej adresy oz.kozel@gmail.com

 


Kamufláž lesíka

Niekoľko hektárový Nemocničný lesík je v zatiaľ platnom Územnom pláne mesta Myjava zapísaný ako prvok územného systému ekologickej stability na miestnej (lokálnej) úrovni (ďalej len úses).
Podľa zákona o ochrane prírody je vytváranie a udržiavanie úses verejným záujmom.


V navrhovaných Zmenách a Doplnkoch Územného plánu mesta Myjava (ďalej ZaD) to očividne neplatí, keď je Lesík – úses navrhnutý na plochu výstavby rodinných domov.
Zostali sme v nemom úžase, keď sme sa dočítali v ďalšom dokumente k ZaD (Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ZaD č.1/2018), že „Navrhované zámery, ktoré sú predmetom ZaD č. 1/2018 sa nachádzajú v rámci zastavaného územia a taktiež nezasahujú žiadne plochy parkov alebo inej verejnej zelene sídla."
Papier zniesol. Niekoľko hektárový Nemocničný lesík nie je podľa toho dokumentu ani park ani verejná zeleň. V ďalšom sa naňho neprihliada ako na úses. A takto zatajený lesík bol predložený procesu posudzovania a pripomienkovania územného plánu mesta.


Záhorák 2.12.2019

Čítajte ďalej


Strana:  1  2  3  4 5  6 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene