Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


KOZEL je účastníkom správnych konaní pri výruboch stromov

07.01.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Naše občianske združenie využíva právo účastníctva v správnych konaniach, v ktorých sa žiada o výruby stromov v Senici. Pre združenie to znamená, že sa môže k jednotlivým žiadostiam vyjadrovať, podávať svoje stanoviská a návrhy, poprípade sa voči rozhodnutiu odvolať. Toto právo združeniu vzniklo po roku jeho existencie, takže účastníkmi v týchto konaniach sme presne pol roka.

Prihlasujeme sa do všetkých konaní, ktoré je Mesto Senica, ako príslušný orgán štátnej správy, povinné zverejňovať na svojej internetovej stránke. Z tejto uverejnenej informácie sa ale okrem dátumu začatia konania, mena žiadateľa a jeho adresy nedozviete nič viac. Ani miesto výrubu, ani dôvod žiadosti, ani počet a druh stromov. Keďže máme záujem o informácie, týkajúce sa výrubov stromov v meste, resp. snahu pomôcť zabrániť nezmyselným výrubom, nezostáva nám nič iné, len sa prihlasovať do všetkých zverejnených konaní. A nie je ich málo.

Počas uplynulého pol roka sme sa vyjadrovali k viac ako stovke stromov, o ktorých výrub sa v Senici žiadalo. Veľkú časť z týchto stromov tvorila jediná žiadosť o plošný výrub všetkých topoľov v areáli jednej z našich základných škôl. Dôvodom žiadosti bola obava o bezpečnosť. Vizuálne sme skontrolovali všetky stromy a niekoľko z nich sme k výrubu odporučili z dôvodu, že sme u nich známky zhoršeného zdravotného stavu zaznamenali. Takmer štyri desiatky topoľov však zostanú aj naďalej rásť a dotvárať prostredie v našom meste. S myšlienkou bezpečnostne - preventívneho rúbania stromov, ktorého nutnosť nepotvrdila žiadna diagnostika, nie sme a nikdy nebudeme stotožnení. Vieme, že topole tu nemôžu byť naveky, preto sme vo svojom stanovisku vyslovili názor, že obnova zelene v areáli školy by mala prebehnúť postupne, podľa vopred stanoveného plánu, ktorý však najskôr treba vypracovať.

Ak by sme nebrali v úvahu spomenutú žiadosť o hromadný výrub topoľov, najčastejším stromom, ktorý v žiadostiach o výruby nájdeme, je breza. Opakovane uvádzaným dôvodom sú alergie a padajúce lístie, peľ a kvet. Takéto žiadosti o výrub bývajú zamietnuté. Padajúce plody, listy, kvety zo stromov sú prirodzený biologický proces stromu v jeho vegetačnom období a tento jav nemôže byť dôvodom k výrubu stromu. Rovnako ani uvádzané alergie, ktorých by sa žiadateľ výrubom stromu aj tak nezbavil, pretože v období kvitnutia briez je vzduch nasýtený zmesou peľu z rôznych ďalších drevín a iných rastlín. Tento peľ má dolet niekoľko desiatok kilometrov. Ak by sme alergikom chceli skutočne vytvoriť prostredie bez peľového alergénu, museli by sme začať likvidovať všetky stromy a rastliny, v okruhu niekoľkých kilometrov. Jedno z rozhodnutí, v ktorom sa výrub briez nepovolil práve z uvedených dôvodov, čelilo odvolaciemu konaniu. Aj tu bol však žiadateľ neúspešný, odvolací orgán potvrdil správnosť rozhodnutia.

Ďalšou veľmi frekventovanou drevinou v žiadostiach o výrub je smrek. Dôvodom býva nesprávna výsadba, keď si človek v dobrej viere vysadí maličký smriečok meter od domu, ale zabúda na to, že strom rastie a rásť bude. A tak, za pár rokov, strom nalepený na fasáde a v oknách domu, začína byť problémom, ku ktorému nemuselo prísť, keby bolo zvolené vhodnejšie miesto pre výsadbu. To isté sa deje napríklad pri rekonštrukciách fasád bytových domov, kedy z dôvodu, že sú stromy vysadené blízko budovy, musia byť vyťaté, aby mohla rekonštrukcia vôbec prebehnúť. V jednom takomto prípade sa nám podarilo pred výrubom uchrániť aspoň mladý tis tým, že sme sa ponúkli na jeho presadenie a následnú starostlivosť oň.

Pri obhliadkach stromov sme zažili aj situáciu, keď sme prišli pozrieť strom, o ktorého výrub bolo požiadané, no namiesto stromu sme našli len jeho torzo. Nedočkavý žiadateľ začal likvidovať drevinu s predstihom, orezal jej všetky konáre a k obhliadke ponechal len pozostatok kmeňa. Smutné je, že sa jednalo o strom, ktorého výrub by nebol povolený, pretože dôvody pre jeho likvidáciu neboli opodstatnené. Situácia nás zaskočila, no súčasne s našim stanoviskom sme podali aj oznámenie o poškodení dreviny a porušení zákona o ochrane prírody a krajiny.

Ku každej žiadosti a ku každému stromu pristupujeme individuálne. V niektorých prípadoch sa radíme s ľuďmi, ktorí v danej oblasti pracujú profesionálne, aby sme sa v maximálnej možnej miere výrubom stromov vyhli, resp. aby sme sa o nevyhnutnosti výrubu utvrdili. Táto naša dobrovoľnícka činnosť je časovo i organizačne dosť náročná a občas i psychicky. Pri jednom z posledných konaní sme na základe našej prihlášky dostali oznámenie, že z dôvodu budovania nového vysokonapäťového vedenia, je v smere na Hlboké požiadané o výrub 11 čerešní... V prvej chvíli sme pomysleli na najhoršie, pretože nepoznáme v tejto lokalite iné čerešne, než tie „naše“ v Čerešňovej aleji. Nakoniec sa ukázalo, že osoba, ktorá vykonávala odborný dendrologický posudok so sadovníckym ohodnotením zelene si len „pomýlila“ druh drevín, rastúcich popri ceste do Hlbokého, a tak sa v znaleckej práci nesprávne uvádzajú čerešne, rovnako ako i v žiadosti o výrub. Z dôvodu realizácie líniovej stavby a ochranného pásma vysokonapäťového vedenia musia v skutočnosti z cesty ustúpiť hrušky a časť porastu Kratnovského výmoľa. Prvýkrát sa ale v tomto prípade stretáme so situáciou, kedy žiadateľ namiesto vykonania náhradnej výsadby za odstránené stromy, chce radšej uhradiť sumu vo výške spoločenskej hodnoty drevín. Táto finančná náhrada je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny príjmom obce, a tá je povinná takýto príjem použiť výlučne na úhradu nákladov, spojených so starostlivosťou o dreviny, rastúcich na jej území (nie na starostlivosť o zeleň všeobecne, napr. kosenie). Keďže sa jedná o zaujímavú sumu peňazí (viac ako 17.000 €), požiadame vedenie mesta, aby o ich použití rozhodlo spoločne s poradným orgánom primátora – Komisiou pre zeleň.

Vďaka nášmu účastníctvu v správnych konaniach máme v pozornosti výruby stromov v našom meste i predpísané náhradné výsadby za vyrúbané stromy. Týmto článkom sme Vám chceli priblížiť aspoň časť činnosti združenia z tejto oblasti. Ak by ste mali záujem o konkrétnejšie informácie, stačí sa s nami skontaktovať, napr. prostredníctvom našej e-mailovej adresy oz.kozel@gmail.com .

 

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene