Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Konferencia - Bielokarpatský ovocný poklad

13.10.2014 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Desiaty októbrový deň sme strávili vo Vršateckom Podhradí. Konala sa tam totiž zaujímavá medzinárodná konferencia s názvom Bielokarpatský ovocný poklad, ktorá bola zorganizovaná v rámci projektu na záchranu starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát. Na konferencii mali zastúpenie krajiny Švajčiarsko, Česko a Slovensko.

Konferencia nám priniesla množstvo zaujímavých  stretnutí, informácií a poznatkov. Vo svojich prednáškach bola prioritne zameraná na záchranu starých krajových odrôd, od čoho sa odvíjali i ďalšie súvisiace témy.  Jednotlivé prednášky okrem konkrétnych hodnotných informácií ponúkli priestor na zamyslenie sa a porovnanie krajiny v súčasnosti s krajinou v minulosti, z pohľadu ovocinára, ekológa, poľnohospodára...  

Viackrát odznelo zdôraznenie významu ovocných stromov, dotvárajúcich krajinný ráz, viažucich sa k regiónu, poskytujúcich niekoľkonásobný úžitok, potechu oka a duše. V minulosti neodmysliteľný prvok z pohľadu výživy a ekonomiky. Dnes je úbytok biodiverzity alarmujúci, oproti minulosti neustále ubúda z genofondu ovocných drevín a mnohé odrody zanikajú. Ľudia o ovocné stromy už nestoja, zmena životného štýlu so sebou priniesla nezáujem o ovocinárstvo. Napriek tomu si dekoratívnosť ovocnej dreviny uvedomí takmer každý. Tu niekedy prichádza k paradoxnej situácii, že kvôli efektu dostávajú prednosť vyšľachtené ovocné dreviny, ktoré neplodia. Aj taká je dnešná doba.

Našťastie, stále sú medzi nami ľudia, nadšenci, odborníci, bádatelia, vedci, ktorých ovocný strom fascinuje kvôli všetkému, čo dokáže poskytnúť. Ľudia, ktorí ho vnímajú a prezentujú ako prírodné a kultúrne dedičstvo. Vďaka nim  sa na konferencii rozprávalo aj o takých drevinách, ktoré sa medzi bežnou verejnosťou dostanú do rečí len výnimočne. Sú medzi nimi napríklad jarabina brekyňová  „Sorbus terminalis“, drienka obyčajná „Cornus mas“, mišpuľa obyčajná „Mespilus germanica“, moruša biela a čierna „Morus alba“ „Morus nigra“ či jarabina oskorušová „Sorbus domestica“.

Z prednášajúcich nás veľmi zaujala pani Gertrud Burger zo švajčiarskej Nadácie ProSpecieRara. Nadácia je zameraná na ochranu diverzity kultúrnych druhov rastlín a hospodárskych zvierat. So záujmom sme si vypočuli, ako nadácia funguje i údaje o počte i druhoch rastlín a zvierat, ktoré má k dispozícii. Naša pozornosť sa ešte zvýšila, keď pani Burger začala rozprávať o morušiach. Zhruba pred 150 rokmi boli vo Švajčiarsku vysadené tisícky moruší, z dôvodu chovu priadky morušovej a následnej produkcie prírodného hodvábu. Žiaľ táto veľká iniciatíva skončila kvôli ochoreniu priadky morušovej a objavu výroby umelého hodvábu. Nadácia ProSpecieRara sa dnes snaží zvyšky morušových stromov z tohto obdobia zachovať. O ďalšie informácie ohľadne švajčiarskych moruší sa Gertruda Burger s nami podelila už pri indivudálnom priateľskom rozhovore. Teší nás, že rovnako ako nás, aj ju zaujali naše morušové aktivity a rozprávanie o našich morušových stromoch. Stretnutie bolo podnetné pre obe strany a už dnes vieme, že náš rozhovor o morušiach záverom konferencie nekončí.

Prezentácie a prednášky konferencie dopĺňala predajná výstava regionálnych a ekologických produktov, kde bolo možné zakúpiť rôzne druhy sušeného ovocia, ovocné zaváraniny, čajoviny, ručné mydlá, šperky, odevy z prírodných textílií, ale aj menej tradičné pálenky, napríklad oskorušovicu, drienkovicu, či repák. A mladé stromčeky ovocných drevín boli samozrejmosťou.

Téma starých krajových odrôd je široká, dá sa na ňu nahliadať z mnohých uhlov a mnohých pozícií. Táto konferencia ich komplexne odprezentovala a poskytla priestor pre osobné stretnutia a výmenu názorov ľudí, pohybujúcich sa v rovnakej záujmovej oblasti. Venovať pozornosť tematike na záchranu tohto prírodného a kultúrneho dedičstva je viac než nutné.

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene