Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Ako KOZEL facku dostal

28.11.2011 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Ešte v nás neutíchla radosť zo stromčekov, ktoré sme v dobrej viere pred pár týždňami vysadili na mestskom pozemku a už sme dostali jednu výchovnú poza uši. Bolo nám totiž oznámené, že sme niektoré stromy zasadili na vysokonapäťovom elektrickom kábli.  Takže z miest, vyznačených neprehliadnuteľnou krikľavo-ružovou farbou,  budeme musieť stromčeky odstrániť. Motivujúco a povzbudzujúco to teda nepôsobí.

Vybavovanie povolení k výsadbe týchto stromov trvalo takmer 4 mesiace. Vybavoval ich jeden zo zakladateľov združenia ešte pred tým, než združenie oficiálne vzniklo. Žiadateľom bol teda občan mesta, fyzická osoba. Prvá žiadosť bola zaslaná na Povodie Moravy. Odtiaľ prišiel súhlas pre výsadbu s upozornením, že v súlade s platnou legislatívou je potrebné aj rozhodnutie ObÚŽP z oddelenia vodnej správy. Preto bola podaná žiadosť  na túto inštitúciu a spolu s ňou (pre istotu) aj žiadosť na ObÚŽP oddelenie ochrany prírody. Ochrana prírody zaslala oznámenie, že nie je orgánom, ktorý sa k tejto veci vyjadruje a oddelenie vodnej správy konanie prerušilo, pretože požadovalo doplnenie o súhlas mesta – oddelenie výstavby a životného prostredia, list vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy a atď.  Na MsÚ bola teda podaná žiadosť o vyjadrenie k výsadbe stromov na mestskom pozemku. Mesto žiadateľovi zaslalo súhlasné stanovisko. Žiadateľ súhlas odoslal na ObÚŽP a v konaní bolo rozhodnuté o povolení výsadby.

Náš občan, žiadajúci o súhlas k svojej verejno-prospešnej aktivite, získaním povolenia, ktoré bolo podmienené i súhlasom mesta, naivne predpokladal, že si svoje povinnosti pred vysadením stromov splnil a môže sadiť stromčeky pre radosť všetkých a pre krásu svojho mesta. Naivne sa domnieval, že ak by predsa len mal i ďalšie povinnosti, že by ho snáď niekto zo zúčastnených úradníkov na túto povinnosť upozornil.  No všetko bolo inak...

Za tri týždne po výsadbe sa prišlo na skutočnosť, že niektoré zo stromčekov, ako už bolo spomenuté, sú zasadené na vysokonapäťovom elektrickom kábli. V povolení bolo určené, že stromčeky môžu byť vysadené 4 m od vonkajšej hrany chodníka. Náhoda chcela, že kábel je presne v tomto mieste.

Samozrejme, že sme sa šli pýtať, ako je možné, že bolo vydané povolenie, keď tadiaľto vedie kábel?! Za týmto povolením náš občan – žiadateľ videl totiž istotu, že k podobnej situácii nemôže prísť. Odpoveďou bolo oznámenie, že mesto nemá odkiaľ vedieť kade aký kábel ide.  Vytýčenie týchto trás nie je lacná záležitosť a mesto ju znášať nebude. Má si to zabezpečiť občan – žiadateľ. Len škoda, že takáto pripomienka, či poznámka nebola uvedená i v povolení k výsadbe.  Takto ľuďom, ktorí chcú v dobrej viere urobiť prospešnú vec, môže  zostať pocit osamelosti v ich nadšení. Môžu byť zbavení potrebnej nádeje, že im niekto ponúkne ústretové spojenecké gesto pre podporou ich aktivity. Naopak, touto svojou aktivitou riskujú, že sa im dostane nádielka posmeškov s horkou príchuťou, ktorá začne nadšencovi pomaličky nahlodávať myseľ, či predsa len nie je lepšie žiť si svoj život v tichosti, do ničoho sa nezapájať, k ničomu sa nevyjadrovať...

KOZEL však po tomto výchovnom zauchu určite flintu do žita hádzať nebude. Je to pre nás príučka a pochopili sme... Napriek tomu, že to nie je a ani nebude  jednoduché, stromy v Senici sadiť chceme a podľa našich možností aj budeme. Pre  všetkých, pre Senicu a z presvedčenia.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene