Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Iniciovali sme tri pripomienky k územnému plánu

14.08.2012 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Mesto Senica prostredníctvom webových stránok vyzvalo občanov k pripomienkovaniu územného plánu. Pretože sme mali svoju pripomienku rozpracovanú ešte pred zverejnením výzvy, neváhali sme a formou hromadnej pripomienky občanov sme ju podali na MsÚ Senica.

Prvá pripomienka sa samozrejme týka toho, čo nám veľmi leží na srdci – Čerešňovej aleje a novej trasy pre plánovaný cestný obchvat. Medzi nami a vedením mesta už na túto tému prebehlo viacero rozhovorov, boli dané slovné prísľuby, teraz nastáva chvíľa, kedy ich treba pretransformovať aj do územného plánu. Dôvodom pripomienky je riešenie líniovej stavby – obchvatu južnej časti mesta, ktorý je v územnom pláne zakreslený tak, že z veľkej časti prebieha čerešňovou alejou, tesne za pozemkami novostavieb IBV Juh. Takéto riešenie by nebolo dobré z viacerých dôvodov. Jedným z nich je bezprostredná blízkosť navrhovanej cesty k rodinným domom. Kvalita bývania by tu výrazne utrpela a výstavbou komunikácie by sa zreteľne zhoršilo životné prostredie občanov, žijúcich v tejto lokalite. Znížila by sa hodnota ich nehnuteľností, spomalil by sa tu rozvoj bytovej a domovej zástavby. V Senici by už nebola žiadna pokojná štvrť bez nákladnej dopravy. Ďalším, veľmi závažným dôvodom je samotná čerešňová aleja, ktorá by v prípade realizácie obchvatu podľa terajšieho územného plánu musela byť z pomerne veľkej časti vyrúbaná. Tento prírodný prvok sa vyznačuje mnohými hodnotami, kvôli ktorým musí zostať zachovaný. V prípade, že túto lokalitu zničíme a znehodnotíme výstavbou cesty, mesto Senica príde o priestor, ktorý občanom slúži na relax a oddych, z hľadiska ekológie plní množstvo funkcií (vodohospodársku, vetrolam, biokoridor...), disponuje hodnotami historickými, vlastivednými i výchovno - náučnými. Dovolíme si tvrdiť, že po zlikvidovaní aleje by sme v Senici už nikdy podobný priestor nevytvorili. Sme povinní takéto prírodné prvky chrániť v plnom rozsahu a hľadať také riešenia, ktorými na nich svojou činnosťou nezanecháme negatívne stopy. Preto je nutné, zmeniť územný plán tak, aby sa južný obchvat mesta čerešňovej aleji vyhol.

Aj druhá pripomienka sa týka Čerešňovej aleje. Kvôli jej vyššej ochrane navrhujeme, aby bola v územnom pláne klasifikovaná ako Biokoridor miestneho významu a geofondová lokalita fauny a flóry. Dôvodom pre túto pripomienku je ekologický význam priestoru, ktorý sme už spomenuli a snaha o zachovanie pôvodného rastlinného materiálu.

V tretej pripomienke navrhujeme zmenu trasy severovýchodného obchvatu cez pole medzi Čáčovom a Kolóniou tak, aby trasa bola posunutá viac na sever (približne o 100 m), čím by bol vytvorený pás medzi korytom Teplice a obchvatom, ktorý bude určený pre verejnú zeleň. Súčasne žiadame o zmenu klasifikácie  spomenutého priestoru z „Výroba a sklady“ na „Verejná zeleň“. Dôvodom k pripomienke je skutočnosť, že poľnú cestu z Kolónie (cez Kruhy) do Čáčova si občania zvykli využívať ako trasu pre voľnočasové aktivity – šport, cyklistika, behanie, vychádzky s deťmi, venčenie psov... V tejto časti mesta sa pre spomenuté aktivity iný priestor ani nenachádza. Pretože v lokalite okolo rieky Teplica zaznamenávame hojný výskyt mnohých živočíchov, napr. kačice divej, ale i chráneného rybárika riečneho, či volavky popolavej a iných, navrhujeme medzi týmto biotopom a plánovanou cestou vybudovať ochrannú zónu, ktorú bude tvoriť pás zelene.

Pri tejto príležitosti chceme spomenúť, že podporujeme aj pripomienku občanov IBV Záhrady, v ktorej navrhujú zmenu  pre lokalitu ohraničenú ulicami Priemyselnou, Topoľovou, cestou I/51 a novo vybudovanou cestou smerujúcou od kruhového objazdu do areálu budúceho priemyselného parku – pre budúce využitie plôch na verejnú a vyhradenú zeleň. Pripomienku podávajú preto, lebo Mesto Senica buduje už niekoľko rokov priemyselný park na území Kaplinského poľa. V tomto území sa postupne budujú fabriky, ktoré priamo ovplyvňujú životné prostredie a zdravie, zvyšuje sa zaťaženie prachom a hlukom.  Súčasná situácia sa výrazne zhoršila s odovzdaním cesty „malého obchvatu“ do prevádzky v júni tohto roka.  Celková situácia sa bude s každou novou fabrikou vybudovanou v priemyselnom parku len zhoršovať.

Uvidíme, ako zástupcovia mesta na naše pripomienky, podpísané viacerými občanmi,  zareagujú. Všetky majú spoločné to, že majú zmierniť dopad plánovanej cestnej a priemyselnej výstavby na občana a životné prostredie, aby bol život v Senici príjemnejší, zdravší a menej hektický. Zdá sa, že pri tvorbe územného plánu sa toto kritérium mnohokrát do úvahy príliš neberie.

Podľa tlačovej správy bolo k spomenutej výzve na pripomienkovanie územného plánu podaných celkovo šesť podnetov. Informáciu nájdete tu:


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene