Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


Pripomienky občanov k územnému plánu

21.11.2012 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Mesto Senica, prostredníctvom svojich internetových stránok vyzvalo občanov, aby v termíne do 31.7.2012 podávali svoje námety a pripomienky k územnému plánu. Naše občianske združenie sa do tohto procesu aktívne zapojilo a  občianske pripomienky podporuje.

V novom návrhu na zmenu územného plánu sme nezaznamenali zohľadnenie pripomienky občanov IBV Záhrady, v ktorej požadovali vybudovanie ochranno – izolačnej zelene v časti 25 z dôvodu zvyšujúcej sa frekvencie a rušnosti dopravy.

Rovnako sme v návrhu ÚP nepostrehli ani pripomienku občanov mesta, ktorou navrhli zmeniť trasu plánovaného severovýchodného obchvatu cez pole medzi Čáčovom a Kolónkou tak, aby trasa bola posunutá v rámci doplnku D25 viac na sever približne o 100 metrov, čím by bol vytvorený priestor medzi korytom Teplice a obchvatom, ktorý by bol určený ako priestor pre verejnú zeleň.

Občania mesta v jednej zo svojich pripomienok navrhli, aby Čerešňová aleja – líniová zeleň, susediaca s funkčnou plochou 22 a doplnkom D5 a D23, bola v ÚP označená ako biokoridor miestneho významu a geofondová lokalita fauny a flóry.

Listom, podaným dňa 17.10.2012 do podateľne MsÚ Senica sme požiadali o vyjadrenie k uvedeným pripomienkam. Odpovede na pripomienky občanov zverejňujeme tu:


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene