Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Ministerstvo rozhodlo – bioplynku posudzovať netreba

25.11.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Na svete je rozhodnutie ministerstva životného prostredia, vydané na základe podnetu, ktorým sme začiatkom augusta žiadali o prehodnotenie navrhovanej činnosti  bioplynovej stanice, podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Verdikt: Navrhovaná činnosť „Bioplynová stanica EUROAGRO Senica“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Prerokovanie veci, ohľadne podaného podnetu, sa na ministerstve uskutočnilo 12. septembra 2013 za prítomnosti ďalších pozvaných účastníkov. Dôvodom bolo ujasnenie si  niektorých skutočností, týkajúcich sa najmä zaradenia navrhovanej činnosti v súlade so spomenutým zákonom.  Podrobnejšie sme o stretnutí písali v článku „O bioplynke už aj na ministerstve“

Na ministerstvo  sme sa s dôverou obrátili v nádeji, že sa zastane kvality nášho životného prostredia, pretože sme presvedčení, že nie je správne, aby sa zariadenie, akým je bioplynová stanica, budovalo v zastavanej časti mesta, v blízkosti bytov a domov, od ktorých má byť vzdialená cca 220 m.  S týmto je samozrejme spojená aj denná doprava  vstupných a výstupných surovín, ktorá bude Seničanov obťažovať zvýšeným hlukom a zápachom svojho nákladu.

Ministerstvo vo svojom rozhodnutí uvádza, že na základe podkladov, ktoré dodal navrhovateľ, nie je predpoklad ohrozenia horninového prostredia, pôdy, ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, flóry, fauny, či zdravia obyvateľstva. Ďalej nás upokojuje, že za predpokladu dodržiavania právnych predpisov, ktoré súvisia s činnosťou BPS, nevznikne žiadne riziko znečistenia životného prostredia. Ministerstvo navrhuje, aby rozhodnutie o povolení bolo podmienené realizáciou protihlukových opatrení. Ako sa vysporiadať so zápachom surovín pri transporte a manipulácii, sa už ale v rozhodnutí nepíše.

Územné rozhodnutie je stále v odvolacom konaní, ktoré je však momentálne prerušené z dôvodu požiadavky pre doloženie rozhodnutia ministerstva životného prostredia, či si BPS vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, alebo nie.

Zdá sa, že čoskoro bude rozhodnuté.

Rozhodnutie MŽP SR o neposudzovaní BPS


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene