Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Ďalšie parkovisko na úkor zelene a chodcov - Senica, Brezová ulica

09.06.2017 ( Kabát Juraj )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Už to bude šesť rokov, čo sa v Senici zrodilo združenie Klub ochrancov zelene. Pri vzniku sme si dali za úlohu, že budeme chrániť prostredie v meste a spolupracovať s obyvateľmi a úradmi v meste na jeho ochrane. No zisťujem, že táto idea bola naivná. Nie je to spolupráca, je to boj o každý kúsok zelene,o každý strom či ker. 

Je to boj proti nezmyselným dogmám. Boj proti ľuďom, ktorí hľadajú vinníka za svoj pokazený život a nachádzajú ho, ako inak, v niekom, kto sa nemôže brániť – napríklad aj v strome. Niekedy mám dojem, akoby v tomto meste za všetko mohli stromy. Za naše choroby, za naše obavy, bránia podnikaniu a teda ekonomickej prosperite a hlavne nám bránia v parkovaní.  A my ťaháme za kratší koniec.

Ak sa pozrieme na mapu Senice a zmeriame si jej plochu zistíme, že je to približne 550 hektárov. V roku 2005 mala zastavaná plocha veľkosť približne 479 ha. Plocha verejnej zelene, v súčasnosti spravovaná Technickými službami, má rozlohu 68 ha a klesá.  Na každého obyvateľa mesta pripadá teda asi 33 m2 verejnej zelene. Akademické odporúčanie je aspoň 50 m2. Každý člen akejkoľvek sociálnej skupiny v našom meste má v nej podiel: muži, ženy, deti, chodci, cyklisti, šoféri a má na ňu rovnaké právo. Každý má z nej úžitok (či už si to pripúšťa, alebo nie) Pri výstavbe takého parkoviska už z danej plochy úžitok každý mať nebude, ale iba určitá skupina. V takomto prípade by bolo správne, aby ostatní obyvatelia boli nejako odškodnení. Platba za parkovanie nie je dostatočná kompenzácia, nakoľko nie je použitá na rozvoj zostávajúcej zelene, či na budovanie novej, ale je použitá na budovanie a údržbu cestnej infraštruktúry.
Najbližšie má zmiznúť asi 600 m2 na Brezovej ulici pri cintoríne oproti špeciálnej škole. Má vzniknúť 33 parkovacích miest. Na tejto ploche rastie deväť stromov. Rastú tu asi 50 rokov. Podľa projektu ostanú zachované. Pýtam sa však, dokedy, keď pri výstavbe prídu prakticky o väčšinu koreňov a možnosť čerpať vodu sa výrazne obmedzí?

Kto ponesie zodpovednosť za to, keď tie stromy uhynú? Zhotoviteľ, alebo Mestský úrad ako investor či špeciálny stavebný úrad, ktorý vydal stavebné rozhodnutie bez toho, aby zohľadnil aj zákon 543/2002 o ochrane prírody, alebo ten kto ho naprojektoval, taktiež bez znalostí (alebo snáď odignorovaním?) všetkých zákonných noriem?
Podľa zákona (543/2002 §3, ods.1)  každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Slovom každý sa rozumie fyzická aj právnická osoba teda napríklad aj taká inštitúcia ako je mestský úrad. Veď spravujú náš spoločný majetok a majú chrániť naše spoločné prostredie!
Podľa tohto istého zákona:
§47 ods.1 Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
§47 ods.2 Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.
Odstránenie koreňov a vybudovanie parkoviska osobne za starostlivosť nepovažujem a nepovažuje to ani vyhláška 24/2003 Z.z. kde sa jasne hovorí v §17 ods.2:
(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.
V tej istej vyhláške sa spomína ako sa má správca alebo majiteľ starať o dreviny, a to prostredníctvom  STN 83 70710 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v ktorej sa jasne hovorí, že v koreňovom priestore je zakázané trvalo parkovať, robiť výkopové práce, odstraňovať korene, či vytvárať nepriepustné vrstvy.
Keď sme sa dozvedeli o zámere vybudovať toto parkovisko, čo bolo ešte za predchádzajúceho vedenia, boli sme proti. Všetky naše argumenty sme oznámili ako predchádzajúcemu, tak aj terajšiemu vedeniu mesta. V naivnej viere o spolupráci sme ponúkli ruku a riešenie. Bola odmietnutá. Je to ako pľuvanec do tváre. Je veľký tlak zo strany neďalekých inštitúcií na vytvorenie parkovacích miest.
Je Senica na tom naozaj tak dobre, že si môže dovoliť plytvať s verejnou zeleňou a z relatívne pokojnej ulice bez zaparkovaných áut urobiť autostrádu? Veď čím viac parkovacích miest urobíme, tým viac áut nám do danej lokality vojde. Je zvýšenie počtu áut dobré pre bezpečnosť a dobré pre životné prostredie?
Hoci sme boli z procesu stavebného konania vynechaní, nevzdávame boj o tento kúsok zelene. Aj keď je možno už päť minút po dvanástej.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene