Klub         ochrancov zelene


Websupport

Aktivity


O bioplynke už aj na ministerstve

14.09.2013 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Že nás umiestnenie, toľko prejednávanej bioplynovej stanice  do intravilánu Senice skutočne trápi, nie je žiadne tajomstvo. Prvá verejná prezentácia BPS bola na MsÚ ešte v decembri minulého roku. Odvtedy bolo vyrieknutých množstvo názorov verejnosti proti jej umiestneniu na navrhované miesto.

Na úrady bola podaná hromada pripomienok, občania zaslali petíciu s 1300 podpismi proti výstavbe, na verejnom prejednávaní pred vydaním územného rozhodnutia bol jednoznačne prejavený nesúhlas ľudí, ktorí budú musieť vedľa tohto zariadenia žiť a znášať všetky jeho negatívne dopady. Úrady majú na vec svoj názor a s vybraným miestom pre výstavbu bioplynky súhlasia. Voči vydanému územnému rozhodnutiu bolo podaných 12 odvolaní, rozhodnutie v tejto chvíli ešte nie je právoplatné.

Seničania volajú o pomoc. Dostali sa do situácie, kedy žiadna z oprávnených inštitúcií neháji záujem verejnosti. Napriek intenzívnemu verejnému odporu, úrady súhlasia s umiestnením bioplynovej stanice v meste. Preto sme koncom júla zaslali na Ministerstvo životného prostredia list, obsahom ktorého je žiadosť o preskúmanie zaradenia navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podnet pre začatie konania v tejto záležitosti.

Na základe tohto sme boli  spolu s ostatnými účastníkmi konania na ministerstvo predvolaní na prerokovanie vzniknutej situácie. Z pozvaných sa nezúčastnilo iba Mesto Senica a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ostatní zúčastnení mali možnosť obhajovať svoje názory a stanoviská a vzájomne vysvetliť ministerstvu stav ohľadne plánovaného zariadenia. Prioritou rokovania bolo pojednávanie o zaradení navrhovanej činnosti, ktorá pri jednotlivých BPS nemusí byť vždy jednoznačná. Legislatíva sa v tomto smere veľmi často mení,  je značne komplikovaná, podľa nej sa napr. močovina v niektorých prípadoch môže javiť ako surovina, v iných ako odpad. Až po ujasnení konkrétnej situácie sa odvíjajú ďalšie procesy.  Na základe stretnutia sa dospelo k zatiaľ neoficiálnemu záveru, že ministerstvo sa v súlade s platnou legislatívou bude našou žiadosťou zaoberať ako podnetom nezaradeným v prílohe č. 8 predmetného zákona (o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) a následne rozhodne, či činnosť BPS procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie bude musieť prejsť alebo nie. Podnet je teda podaný a Seničania majú stále nádej, že sa nájde niekto z kompetentých, kto dokáže priznať, že postaviť bioplynku pod okná domov v meste nie je práve najlepší nápad.

Mnohí sa nás v tejto chvíli pýtajú, či veríme, že sa výstavbe BPS dá ešte zabrániť. Niektorí sú presvedčení, že bioplynka bude už len preto, že za ňou stoja silní a vplyvní podnikatelia a motivácia v podobe štedrých eurodotácií. Presvedčenie, že všetko je už rozhodnuté v ľuďoch umocňujú i niektoré správy z médií, ktoré svoje reportáže prezentujú ľahko zapamätateľnými titulkami typu „Bioplynka bude!“ Ľudí prosíme, aby nestrácali nádej a aby situáciu stále sledovali a nebáli sa prejaviť svoj názor. Ešte stále nie je rozhodnuté, nevzdávajme to!

Umiestnenie bioplynovej stanice do intravilánu mesta je neštandardné, nikde na Slovensku nebola bioplynka takto situovaná. Občania sa obávajú najmä zápachu a hluku, bez ktorého sa prevádzka nezaobíde. Už len denný transport siláže a močovice z Horných Surovín naprieč mestom na opačný koniec Senice, bude záťažou pre životné prostredie, obyvateľov a dopravu. Vyjadrenie pána Tomana, konateľa spoločnosti EUROAGRO SENICA, s.r.o., že umiestnenie bioplynky do vybranej lokality je maximálne citlivé, sa nám voči Seničanom, zdá prinajmenšom cynické.


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene