Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave

   

Strana: 1  2  3  4  5 

[ 09.02.2020 ]

Poslanci zmenu územného plánu schválili. Snaha o záchranu lesíka nekončí.

( Ševčíková Dana )

Petičný výbor sa viacerými spôsobmi snažil presvedčiť vedenie aj zastupiteľstvo mesta o veľkej ekologickej strate, ku ktorej príde likvidáciou lesoparku. Primátora a jeho aparát však naše názory, ani názory odborníkov nepresvedčili. Nepresvedčilo ich ani 3.121 podpisov občanov, ktoré sme zozbierali pod petíciu proti výstavbe v nemocničnom parku, ani náš otvorený list.

V ňom sme požiadali primátora i poslancov o možnosť prerokovať našu petíciu na Mestskom zastupiteľstve, kde sa hlasovalo za zmenu územného plánu, aby bolo možné pozemky v lesíku premeniť na stavebné.

Vo svojich príhovoroch sme sa snažili upriamiť pozornosť na hodnotu a dôležitosť dotknutého biotopu, zaradeného medzi prvky územného systému ekologickej stability. Snažili sme sa upozorniť na negatíva voči životnému prostrediu, ktoré výrub a výstavba prinesie. Snažili sme sa poukázať na nezrovnalosti, ktoré sme postrehli v procese prípravy Zmien a doplnkov. Uvažovali sme nad tým, či likvidácia nemocničného parku nie je signálom pre existenčné zmeny samotnej nemocnice.

Čítajte ďalej


[ 03.02.2020 ]

Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Myjave

( Ševčíková Dana )

Dnes 3.2.2020 bol poslancom Mestského zastupiteľstva odoslaný otvorený list.

Žiadame v ňom, aby poslanci pred štvrtkovým zasadnutím MsZ zvážili, či svojim hlasovaním schvália VZN o zmene územného plánu, čím by dali zelenú výstavbe IBV v nemocničnom lesíku. Týmto projektom bude zničený kus živej a nenahraditeľnej prírody v meste. Nevraviac o tom, že schvaľovací proces pre zmenu Územného plánu obchádza dôležité fakty. Napríklad ignoruje existenciu prvku Územného systému ekologickej stability, ktorým myjavský lesopark je.

Zároveň sme vedenie mesta požiadali, aby do programu rokovania Mestského zastupiteľstva bol zaradený aj bod - Prerokovanie petície proti výstavbe IBV. 

 

Otvorený list si môžete prečítať tu:  

 


[ 31.01.2020 ]

Mgr. Radovan Jambor, PhD. - Ornitologické stanovisko k nemocničnému lesíku v Myjave

Odporúčania k plánovanému výrubu drevín v nemocničnom lesoparku

Vzhľadom na doterajšie vedecké poznatky o výskyte vtáctva v biotope lesoparkov, parkov a sadov, navrhujeme:

A) posúdiť environmentálne dopady stavebného zámeru a plánovaného výrubu v rozsahu  1500 drevín na ploche 35 tis. m2, a

B) uskutočniť komplexný ornitologický prieskum vegetácie, nakoľko jej odstránením dôjde k nenávratnej strate hniezdísk zákonom chránených živočíchov (vtákov aj netopierov).

Uvedené plochy zelene predstavujú v narušenej krajinnej matrici hodnotné ostrovy či oázy s vysokou koncentráciou fauny a to v zmysle tzv. teórie ostrovnej biogeografie. V týchto „ostrovoch“ dosahujú hniezdne spoločenstvá vtákov, v dôsledku „ostrovného efektu“, výnimočne vysokú hustotu osídlenia (podobne ako na ostrovoch na mori). Dokazujú to záznamy rekordne vysokej denzity hniezdičov (napr. zelienky obyčajnej, kanárika poľného, drozda čierneho a penice čiernohlavej) práve z tohto typu mestskej zelene. Parková či lesoparková zeleň je často osídlená aj mimoriadne vzácnymi a ohrozenými druhmi vtákov, či už je to žlna sivá, penica jarabá, kavka tmavá, výrik lesný, ďateľ hnedkavý, alebo sokol lastovičiar a vlha obyčajná.

Čítajte ďalej


[ 20.01.2020 ]

Záhorák 20.1.2020 - O odovzdaní Petície

Článok o odovzdaní petície primátorovi mesta Myjava Pavlovi Halabrínovi v týždenníku Záhorák prináša aj zhrnutie najpodstatnejšej komunikácie medzi zástupcami petície a pánom primátorom.

My sme zopakovali, že výrubom lesoparku príde k nenávratnej škode na prírode, ktorú má teraz Myjava priamo v meste. Nie sme proti vytvoreniu príležitostí na výstavbu nových rodinných domov, no nie za cenu obetovania prírodného priestoru, v ktorom sa nachádzajú stovky, možno tisícky stromov.

Primátor jednoznačne uviedol, že urobí všetko preto, aby výstavba na mieste lesoparku bola zrealizovaná.
Čakáme na termín prerokovania petície.

Po odovzdaní petície sme zašli do lesíka, kde sme stretli človeka, ktorý vykonával inventarizáciu drevín. Mal za sebou približne polovicu plochy lesíka a započítaných viac ako 800 stromov.
Len pre zaujímavosť a porovnanie uvádzame záver dendrologického prieskumu na parcele k stavbe 4 bytových domov v Myjave na sídlisku Vŕšok z mája 2019: V hodnotenom území sa nachádza 10 ks drevín a 817,75 m2 krovín s celkovou spoločenskou hodnotou 15 473,71 eur.
Na akú cenu bude ohodnotený park s viac ako tisíc 50-ročnými vzrastlými stromami?
 

Petícia proti výstavbe IBV v nmyjavskom lesíku bola odovzdaná primátorovi

( Ševčíková Dana )

Stretnutie s primátorom prebehlo v pokojnej atmosfére. Odovzdali sme mu vyzbierané podpisy a znovu zopakovali, že výrubom lesoparku pri nemocnici v Myjave príde k nenávratnej škode na prírode, ktorú Myjava doteraz má priamo v meste.

Nie sme proti vytvoreniu príležitostí na výstavbu nových rodinných domov, no nie za cenu obetovania prírodného priestoru, v ktorom sa nachádzajú stovky, možno tisícky stromov. Na túto 3,5 hektárovú prírodnú lokalitu, nachádzajúcu sa priamo v meste, sú naviazané ďalšie rastliny a živočíchy, ktoré tvoria funkčné prírodné spoločenstvo. Toto chce myjavská radnica vymeniť za domy pre pár rodín, nahradiť betónom, čo bude mať významný dopad na životné prostredie. Je nezodpovedné povýšiť záujem niekoľkých jedincov nad záujem verejný.

Primátor s nami komunikoval otvorene a uviedol, že urobí všetko preto, aby výstavba na mieste myjavského lesoparku bola zrealizovaná. Priznal, že vybudovanie IBV v meste, ktoré riadi 17 rokov je pre neho osobnou výzvou. Predpokladá, že vytvorením príležitostí pre výstavbu rodinných domov zastaví klesajúci trend počtu obyvateľov mesta Myjava.

Čítajte ďalej


Strana: 1  2  3  4  5 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene